.

TÜRKİYE EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİDİR.

MADDE 1. Derneğin kuruluş, isim ve amacı aşağıda gösterilmiştir:

 1. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarma çavuş olarak olarak görev yapıp, emeklilik ve maluliyet nedenleriyle ayrılan astsubaylar, bunların eşleri ile vefat eden astsubayların dul ve yetimlerinin, sosyal, kültürel ve hukuki ihtiyaçlarını karşılamak, askerlik mesleğine ilişkin ortak anılarını yaşatmak ve dayanışmalarını devam ettirmek amacı ile 16.06.1983 gün ve 2847 sayılı kanun hükümleri uyarınca kamu yararına çalışan dernekler statüsünde TÜRKİYE EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ kurulmuştur.
 2. Derneğin kısa adı “TEMAD”dır.
 3. Dernek illerde ve ilçelerde şube kurar.
 4. Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır.

DERNEĞİN AMACI MADDE 2. Dernek, amacını gerçekleştirebilmek bakımından aşağıda gösterildiği şekilde çalışır;

 1. Dernek mensuplarının birlik, beraberlik, sevgi, saygı ve ilgilerini sağlayabilmek bakımından sosyal ve kültürel toplantılar, konferanslar ve seminerler düzenler.
 2. Dernek, sosyal, kültürel ve hukukî bakımdan zorluğa düşmüş üyelerine yardımda bulunur.
 3. Dernek, üyelerinin sorunlarının çözümü için gereken yasal ve idari girişimlerde bulunur, üyelerini bilgilendirmek ve derneğin amaçları kapsamında bildiri, broşür ve dergi yayınlar ve basın toplantısı tertipler. Şubelerin bu tür faaliyetleri yapabilmesi dernek genel merkezinden alınacak izne tabidir.
 4. Dernek, Genel Merkezinin ve Şubelerinin iskânı için bina, arsa satın alır, yaptırır veya kiralar. Gayri menkulün aynına ilişkin her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.
 5. Dernek, mensuplarının yararlanmaları bakımından dinlenme tesisleri, huzurevleri, öğrenci yurtları, lokaller tesis eder, işletir, kiraya verir veya bu amaçla uygun yerleri kiralar.
 6. Dernek, konut sahibi olmak isteyen mensupları için “Konut Yapı Kooperatifi” kurar ve işletir. Kurulu olanlara ortak olabilir.
 7. Dernek, yurt düzeyinde deprem, yangın, sel gibi doğal afet hallerinde felaketzedelere ve bu konuda çalışan kuruluşlara yardımcı olur
 8. Dernek, üyelerinin ve iştirakçilerinin vefatı halinde, geride bıraktığı aile bireylerine toplu bir maddi yardımın yapılabilmesi amacıyla ve katılacakların, maddî katkılarıyla oluşturulacak bir yardım sandığı kurar veya örgütlerince kurulmasına yetki verir.
 9. Dernek, muhtaç duruma düşmüş üye ve yetimlerine Yönetim Kurulu kararıyla, olanaklar elverdiği nispette maddi yardımda bulunur.
 10. Dernek, üyelerinin ekonomik yaşam koşullarını yükseltmek bakımından, gerekli yasal çalışmaları yapar, konuyu ilgili makamlarda takip eder ve sonucunu üyelerine duyurur.
 11. Dernek; Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk Hava Kurumu, huzurevleri, düşkünler yurdu, okullara, yardıma muhtaç kişi ve kuruluşlara, kanuni mevzuat dahilinde maddi ve manevi yardımda bulunur.

MADDE 3. Dernek, amacı benzerlik gösteren asker veya emekli kökenli diğer derneklerle müşterek işbirliği esasına göre federasyon şeklinde örgütlenebilir. Federasyonun oluşturacağı konfederasyonda görev alabilir.

MADDE 4. Dernek, Atatürk devrim ve ilkelerinin sürekli savunucusudur. Bu konularda yapılacak her türlü çalışmaya maddi – manevi destek sağlar.

MADDE-5. Dernek, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığının görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığınca verilecek izinle yabancı ülkelerdeki benzer amaçlı yabancı dernekler ve kuruluşların temsilcilerini davet eder veya davetlerine uyarak temsilcilerini yurt dışına gönderebilir.

MADDE 6. Dernek, Milli Bayram, askeri tören ve ATATÜRK ile şehitleri anma tören ve toplantılarına protokol ve yönergelere uygun şekilde katılır. Derneği her yerde ve her vesile ile temsil etmek üzere çiçek-çelenk gönderilir.

MADDE 7. 17 Ekim günü Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğinin kuruluş günüdür. Bugün, Genel Merkezce Anıtkabir ziyaret edilerek, çelenk konur. Şubelerce de mahallindeki, Atatürk anıtlarına çelenk konulur ve günün anlamını belirten toplantılar düzenlenir.

DERNEK ÜYELİĞİ MADDE 8. Derneğin üyeleri ‘‘asıl, onursal’’ olmak üzere iki grupta toplanır.

 1. ASIL ÜYE:Türk silahlı kuvvetlerinden emeklilik ve malüliyet nedeniyle ayrılan astsubaylar, uzman çavuş ve uzman jandarma çavuşlar (savaşa katılmış müstafiler dahil) ile bunların eşleri, dul ve yetimlerinden usulüne uygun başvurarak, tüzük hükümlerine uymayı taahhüt edenler, ilgili yönetim kurulu kararı ile asıl üyeliğe alınırlar.
 2. ONURSAL ÜYE: Dernek organlarında görev yapan, derneğe başarılı hizmetleri geçen üyelerine ve dernek üyesi olmamakla beraber, derneğe maddi-manevi yararı dokunan şahıslara Genel Başkanın teklifi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile onursal üyelik sıfatı verilir. Bu durumdaki üyelere Genel Başkanın teklifi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile şilt ve beraatı verilir.

DERNEĞE ASIL ÜYE OLMA ŞARTLARI MADDE 9. Derneğe asıl üye olma niteliğini taşıyanlar, derneğin matbu üye giriş formunu doldurup, şartlarını ve belirlenen yıllık asıl üye aidatını zamanında ödemeyi kabul ettiğini ve derneğe asıl üye olma şartlarına haiz olduğunu, imzası ile onaylar. Başvurular, üyenin istediği herhangi bir şubeye veya Genel Merkeze yapılır. Dernek ve şube yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en geç 30 gün içinde üyeliğe kabulünü veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve sonucu başvuru sahibine yazı ile bildirir. Şubelerince üye talebi red olunanlar, Genel Merkeze başvurarak itirazda bulunabilirler. Genel Merkez Yönetim Kurulunun, kararı kesindir. Talebi kabul edilenlerin, her türlü işlemleri müracaat edilen şube tarafından yapılır. Kayıtlar o mahalde şube açılana kadar ilgili şubede bulunur. Üyeliğe kabul edilenler ve üyelikten çıkarılanlar Genel Merkeze bildirilirler.

ÜYELİK AİDATI MADDE 10. Asıl üyeler, üyesi olduğu şube genel kurulunca belirlenecek aidatlarını, yılın ilk 3 ayında öderler. Aidatlar, yılın hangi ayında ödenirse ödensin, içinde bulunulan yıla ait kabul edilir. Derneğin Genel Merkezi ve Şubeleri, aidat miktarını, genel kurullarında karar almak suretiyle ayarlayabilirler. Aidat miktarı, ait olduğu yılın tahmini bütçesinde gösterilir. Derneğin Genel Merkezi ve Şube Yönetim Kurulları, göreceği lüzum üzerine, aidatların tahsilinde taksitlendirme yapabilirler.

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ MADDE 11. Dernek üyeleri, aşağıda açıklanan hak ve yükümlülüklere sahiptirler.

1- ÜYELERİN HAKLARI:

 1. Oy kullanmak.
 2. Derneğin merkez ve şube genel kurullarına katılmak.
 3. Dernek organlarına seçilmek ve seçmek.
 4. Dernek büyük genel kuruluna delege seçmek veya seçilmek.
 5. Genel kurullarda söz hakkını kullanmak.
 6. Dernek organlarına sözlü veya yazılı öneri, uyarı, dilek veya temennide bulunmak.
 7. Dernekten istifa etmek.
 8. İstifayı müteakip, tekrar üye olabilmek için yazılı talepte bulunmak.
 9. Dernek rozetini ve kimlik kartını taşımak.
 10. Üyelikten çıkarılması halinde, bir aylık süre içinde ilk genel kurulda görüşülmesi için üyesi olduğu şubenin yönetim kuruluna müracaat eder. Şubeler, bu tür müracaatları kendi genel kurullarında sonuçlandırırlar ve durumu genel merkeze bildirirler.
 11. Üye olmayanlar, derneğin yardım ve tesislerinden yararlanamazlar. Ancak, üyelerin eşleri, çocukları, ana babaları, refakatlerinde getirecekleri kimseler ile Silahlı Kuvvetler mensupları yararlanabilirler.
 12. TEMAD’ın herhangi bir şubesine üye olanlar, diğer şubelerin tesis ve imkanlarından faydalanırlar. Bunlar yanlarında misafir de getirebilirler.

2- ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 1. Dernek yıllık aidatını zamanında ödemek.
 2. Dernekler mevzuatına ve dernek tüzüğüne uymak.
 3. Üyelere, yöneticilere ve yönetim kurullarınca alınan kararlara saygılı olmak.
 4. Üyeler arasında birlik, beraberlik ve dostluğun pekişmesini sağlamak.
 5. Dernek düzenini ve çalışmalarını engelleyici davranışlarda bulunmamak.
 6. Dernek organlarınca verilecek (Üyelere ve derneğe yarar sağlayan) görevleri yapmak.
 7. Dernek aleyhinde faaliyette bulunmamak.
 8. Ulu Önderimiz Atatürk’ün, ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak, saygılı ve bağlı olmak ve koruyup kollamak.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ MADDE 12. Dernekten çıkma ve çıkarılma aşağıdaki şekilde olur:

1- DERNEKTEN ÇIKMA : Her üye, üyesi bulunduğu derneğin yönetim kurulu başkanlığına, yazılı başvuru ile dernek üyeliğinden istifa ile çıkabilir.

2- DERNEKTEN ÇIKARILMA :

 1. Yıllık asıl üye aidatını, uyarıya rağmen altı ay içinde ödemeyenler.
 2. Kanun, tüzük hükümlerine, yönetim kurulu kararlarına, derneğin prensip kararlarına uymamakta ısrar edenler.
 3. Derneğin, manevi kişiliğini zedeleyici eylemlerde ve sözlerde bulunanlar.
 4. Dernek yöneticileri ile üyeler arasındaki birlik beraberlik, dostluk ve huzuru bozmaya yönelik çalışma içinde bulunanlar.
 5. Dernek yönetimlerini küçük düşürücü, toplum içinde hakaret sayılacak sözleri sarf edenler.
 6. Fikirlerini, sürekli olarak kaba kuvvetle kabul ettirmeye çalışanlar ve bu davranışlarında ısrar edenler.
 7. Dernekler Kanunu’nun izin vermediği, dernekleri kurmaya teşebbüs ederek toplantılar tertipleyenler.
 8. Dernekler Kanununda belirtilen suçlardan, mahkum olanlar.
 9. Derneğe asıl üye olma niteliği olmadığı, sonradan anlaşılanlar. Üyesi bulunduğu Genel Merkez ve Şubelerin Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Şube Başkanları, Yönetim Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyelerinin, dernekten çıkarılmayı gerektiren tutum ve davranışlar içerisinde bulunmaları halinde, Genel Merkez Yönetim Kulunca da üyelikten çıkarılmak istemiyle, Genel Merkez Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilirler. Yüksek Disiplin Kurulunca bu konuda verilecek kararı uygulama yetkisi Genel Merkez Yönetim Kurulundadır. Üyelikten çıkarılanların ödenmiş aidatları ve sair ödemeleri geri verilmez. Rozet ve derneğe ait kimlikleri geri alınır. Dernek tesislerinden faydalanamazlar.

DERNEK GENEL MERKEZ VE ŞUBE ORGANLARI MADDE 13. Dernek Genel Merkez ve Şubelerinin organları aşağıda gösterildiği gibidir.

GENEL MERKEZDE

 1. Dernek Genel Merkez Genel Kurulu
 2. Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu
 3. Yüksek Denetleme Kurulu.
 4. Yüksek Disiplin Kurulu.
 5. Temsilciler Kurulu.

ŞUBELERDE:

 1. Şube Genel Kurulu.
 2. Şube Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu.
 4. Disiplin Kurulu.

DERNEK GENEL MERKEZ ORGANLARI MADDE 14. Genel Merkez organlarının oluşması, aşağıdaki esaslara göredir:

 1. GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU : 13 asıl ve 13 yedek üyeden olmak üzere, Genel Merkez Genel Kurulunca gizli oy, açık tasnif esasına göre üç yıl için seçilir. Bu miktara dahil olan Genel Başkan, Genel Merkez Genel Kurulunca seçilir. Seçim listesi genel başkan adayının adı altında oylamaya sunulur. Listeye 3 asıl yüksek denetim kurulu üyesi, 3 asıl yüksek disiplin kurulu üyesi ile beraber bu miktarlara denk yedek üye dâhil edilir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu: Bir genel başkan, dört genel başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir genel muhasip ve altı üyeden oluşur. Genel Başkanlığa ve Genel Merkez Yönetim Kurul üyeliğine, Ankara dışından seçilenler, seçimi müteakip bir ay içinde ikametgâhlarını Ankara’ya nakletmek zorundadırlar. Bu durumun takibi Yüksek Denetleme Kurulunca yapılarak, Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu bildirime istinaden zorunluluğa uymayanların seçimle kazandıkları sıfatların düşürülmesine karar verir.

 1. YÜKSEK DENETLEME KURULU : 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur.
 2. YÜKSEK DİSİPLİN KURULU : 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur.
 3. TEMSİLCİLER KURULU : Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Yüksek Denetleme Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu, il ve ilçe Şube Başkanlarından oluşur.

DERNEK ŞUBE ORGANLARI MADDE 15. Şube organlarının oluşması, aşağıdaki esaslara göre yapılır;

 1. ŞUBE YÖNETİM KURULU: İl ve ilçe mülki idare hudutları içinde oturan, en az 5 asil ve 5 yedek üyeden az olmamak üzere, genel kurulca üç yıl için gizli oy açık tasnif esasına göre seçilir. Yönetim Kurulu bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir muhasip üye ve üyelerden oluşur. Asil üyelerden, boşalma olması halinde, yedek üyelerden çağrılması zorunludur.
 2. DENETLEME KURULU: Şube mülki idare hudutları içinde oturan, 3 asıl 3 yedek üyeden oluşur.
 3. DİSİPLİN KURULU: Şube Mülki idare hudutları içinde oturan, 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.

DERNEK BÜYÜK GENEL KURULUNA KATILACAKLAR MADDE 16. Dernek Büyük Genel Kuruluna aşağıdaki niteliğe sahip olanlar katılır

 1. Genel Başkan ve Genel Merkez Yönetim Kurul üyeleri.
 2. Yüksek Denetleme ve Disiplin Kurul üyeleri.
 3. Dernek Genel Merkez kurucu üyeleri.
 4. Şube Başkanları.
 5. Şube Genel Kurullarınca seçilmiş delegeler.
 6. Genel Merkeze kayıtlı üyelerin delegeleri.
 7. Büyük Genel Kurulca seçilen önceki Genel Başkanlar.

ŞUBE GENEL KURULUNA KATILACAKLAR MADDE 17. Şube genel kuruluna aşağıdaki niteliğe sahip olanlar katılır

 1. Şube başkanı ve yönetim kurulu üyeleri.
 2. Şube kurucu üyeleri,
 3. Denetleme ve disiplin kurulu üyeleri,
 4. Şubeye kayıtlı üyeler.

GENEL KURULA KATILMA ŞARTLARI MADDE 18. Dernek Büyük Genel Kurulu ve Şube Genel Kurullarına katılma hakkı bulunanların, yıllık üye aidat borcu bulunmaması şarttır. Ancak taksitle üye aidatı alınan şubelerde, seçimlerden önce hazırlanan hazirun cetvelinin tarihinden önce, taksitle ödemesi gereken üye aidat miktarının en az yarısını ödemek zorundadır. Aksi halde, Genel Kurul Toplantısına katılma hakları kalkar. Oy kullanamazlar. Organlara seçilemezler. Genel Merkezde ve Şubelerde Genel Kurula katılma hakkı bulunanların, Genel Kuruldan en az 30 gün öncesi hazırlanacak Genel Kurula katılma hakkı olanların (hazirun) listesinin tanziminden sonra aidat yatırmak istemeleri halinde de, bu husus, o kişiye genel kurula katılma, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkı vermez. Şube Genel Kurul toplantısı, tarihinin kararlaştırılmasının en az 30 gün önceden yapılacak asıl üye olma talepleri alınır. Kabulleri, Genel Kurul sonrası seçilecek Yönetim Kurulunun kararına bırakılır. Bu gibiler genel kurulda söz ve oy sahibi olamazlar.

GENEL KURULLARIN OLAĞAN TOPLANMA ZAMANI VE YERİ MADDE 19. Dernek ve şube genel kurul toplantıları, dernek genel merkezi ve şube merkezlerinin bulunduğu yerde en geç üç yılda bir olmak üzere; şubeler Temmuz ayının sonuna kadar, Genel Merkez Büyük Genel Kurul toplantısı Kasım ayının sonuna kadar yapılır. Zorunlu hallerde bu tarihler bir ay sonraya alınabilir.

GENEL KURULLARIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMA ŞEKLİ MADDE 20.

Dernek Büyük Genel Kurulu, aşağıda yazılı bulunan hallerde 30 gün içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Bu kararın yayım tarihi dahil olmak üzere yedi tam gün içerisinde (yedinci gün dahil) üye aidatlarını yatıranlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olur. Hazirun listeleri ise seçimin yapılacağı ilk genel kurul tarihinden geriye gidilerek yirmi birgün içerisinde hazırlanır.

 1. Genel Merkez Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde.
 2. Bir evvelki Dernek Olağan Büyük Genel Kurulunu teşkil edenlerden, beşte birinin yazılı isteği üzerine.
 3. Derneğin tümünün veya Genel Kurul Toplantısını yapmış Şubelerden bir veya birkaçının feshedilmesine karar verilmesi gerektiğinde.
 4. Tüzüğün acilen değiştirilmesine gerek görüldüğünde.
 5. Genel Merkez Yönetim ve Yüksek Denetleme Kurullarının, üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi ve yedekle de tamamlanamaması halinde toplanır. Olağanüstü Genel Kurulun yapılmış olması, önceden yapılmış olan Olağan Genel Kurulun tüzükte öngörülen tarihini değiştirmez.
 6. Şube Genel Kurulları aşağıda yazılı bulunan hallerde, 30 gün içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılır:
 1. Yönetim veya Denetim Kurulunun, gerekli gördüğü hallerde.
 2. Bir önceki genel kurula katılan asil üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine.
 3. Genel Merkez Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde.
 4. Şube Yönetim ve Denetim Kurulunun üye tam sayısının yarıdan aşağı düşmesi ve yedek üyelerle de tamamlanamaması halinde Genel Kurul Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır.

TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ :MADDE 21. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek bu şekilde ulaşılamaması durumunda mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURULLARDA TOPLANTI YETER SAYISI MADDE 22. Genel kurullar Dernek tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin veya delegelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye delege sayısı Dernek veya şube yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ USULÜ MADDE 23. Dernek ve Şube Genel Kurul Toplantıları aşağıda gösterildiği şekilde yapılır Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin, resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri Yönetim Kurulu Üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı salonuna alınmazlar. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından toplantı açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalardan önce oy kullanılacak yer hazırlanır. Oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun cetvelindeki isimlerinin karşısını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetim ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. Genel Kurul gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Mahkemece kayyım atanması veya medeni kanunun 75. maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirme yapılması halinde bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE DİVAN BAŞKANININ GÖREVLERİ MADDE 24. Genel Kurul toplantılarında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin veya delegelerin en az onda biri tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Gündem maddelerinde sıra değişikliği genel kurul oyu ile yapılır.

DİVAN BAŞKANININ GÖREVLERİ: Toplantıyı yönetmek Divan Başkanının görevidir. Kâtipler toplantı tutanağını tanzim ederler.

 1. Divan Başkanı gündemi okuyarak toplantıyı açar.
 2. ATATÜRK, şehitler, vefat eden meslek mensupları anısına bir dakikalık saygı duruşu yaptırır.
 3. Konukları takdim eder, gelen mesajları okur.
 4. Genel Kurulun, yasalar ve dernekler tüzüğünün hükümlerine uygun biçimde çalışmasını sağlar.
 5. Genel Kurula, delegeler veya üyelerce getirilen konuların (önergelerin) müracaat sırasına göre müzakeresini sağlar.
 6. Söz isteklerini sıraya koyar. Gerektiğinde, konuşma sırasını genel kurul kararı ile dakika olarak sınırlayabilir.
 7. Bir konu üzerinde en az bir lehte ve bir aleyhteki konuşmacıya söz verdikten sonra, başka söz isteyen yoksa oylamaya geçer.
 8. Toplantı tutanaklarının eksiksiz tutulması için yazım işlerinin zamanında yapılmasını sağlar.
 9. Kabul veya red oylarının doğru sayılmasını sayım ve tasnif heyeti vasıtasıyla sağlar.
 10. Toplantının disiplinini sağlar.
 11. Konuşmacıya sataşanları, kışkırtma yapanları, konu dışına çıkmaları, genel kurulun huzurunu bozmaları, kötü dil ile kişilerin onurlarını kıranları, uyarıya rağmen bu tutumlarında ısrara devam edenleri genel kurul kararı ile belli bir süre veya tümden toplantı yeri dışına çıkarır.
 12. Genel Kurul oturumunda disiplin bozulur, kavga ve gürültü çıkarsa üyeleri üç defa uyararak sessizliğe davet eder. Sessizlik temin edilmezse oturumu bir süre tatil eder. Sessizliğin sağlanması sonunda oturumu yeniden açar.
 13. Görüşmeler bitirilip, seçim sırası gelince çeşitli listelerdeki adayları delege ve üyelere tanıtır. Adaylardan bulunmayan olursa, öz geçmişini bildiği kadarıyla açıklar.
 14. Üye veya delegelerin tercih ettikleri seçim listesini, koydukları mühürlü zarflarını oy sandığına atmaları için delege listesindeki isim sırasına göre çağrılmasını ve oylarını kullandıktan sonra imzalamalarını sağlamak üzere sayım ve tasnif heyetini görevlendirir.
 15. Seçim sonucunda, oy tasnif heyetinin oyları sayarak değerlendirmesini ve zabıtla kendisine teslimini sağlar.
 16. Divan Başkanı, seçim sonuçlarını seçim tutanaklarından okumak suretiyle ilan eder.
 17. Yeni seçilen Başkanın ve eski Başkanın kürsüden konuşmalarıyla toplantıyı bitirir. Yazmanlarca tutulmuş tutanakları, imzalar ve yönetim kurulu başkanına teslim eder. Herhangi bir nedenle divan başkanlığı, divan başkan yardımcılığı düşen veya istifa eden divan başkanı, divan başkan yardımcısı tekrar seçilmedikçe divan başkanlığına veya yardımcılığına devam edemezler.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ MADDE 25. Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Gündemdeki hususların görüşülüp karara bağlanması.
 2. Yönetim Kurulunun çalışma raporu ve bilançosunun (işletme defteri tutanlarda işletme hesabı özeti) ve denetleme kurulu raporunun görüşülmesi, yönetim ve denetim kurullarının aklanması.
 3. Yönetim Kurulunca, hazırlanan gelecek döneme ait tahmini bütçenin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü.
 4. Genel Merkez ve şube yönetim organlarının seçimi.
 5. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
 6. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 7. Derneğin bir federasyona katılmasına veya ayrılmasına karar verilmesi veya bu konuda Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 8. Derneğin veya şubelerden bir veya birkaçının feshedilmesi için Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 9. Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 10. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
 11. Üyeliklerden çıkarılanlar hakkında nihai kararın verilmesi.

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA SEÇİM İŞLEMLERİ MADDE 26. Genel Kurul Toplantılarında seçim işleri aşağıda gösterildiği şekilde yapılır.

 1. Her Genel Kurul Toplantısında, başkan ve yönetim kurulları ile denetleme ve disiplin kurullarının asıl ve yedek üyeleri gizli oy açık tasnifle seçilir.
 2. Şube genel kurullarında, dernek büyük genel kuruluna gidecek delegeler asıl ve yedek olmak üzere gizli oy açık tasnifle tüzüğün 27’nci maddesinde belirtilen usule göre seçilir.
 3. Genel Kurul Toplantılarında yapılan seçimlerde basılı veya yazılı oy pusulası kullanılabilir. Yönetime talip olanlar ayrı bir liste tanzim edebilir. Ancak seçilecek kişilerin seçilme yeterliliğine sahip olması, aidat borcu bulunmaması gerekir. Bu niteliklere sahip olmayan kişi seçilse de, seçilmemiş sayılır. Yerine kendinden sonraki sıradan seçilen veya yedek olarak seçilen getirilir. Bir oy pusulasında; başkan, yönetim kurulu üyeleri asıl ve yedekleri, denetleme, disiplin kurulu asıl ve yedeklerin isimleri bulunur. İl ve ilçelerde bu pusulaya Büyük Genel Kurula katılacak delegelerin asıl ve yedeklerin ismi ilave edilir.

DERNEK BÜYÜK GENEL KURULUNDA ŞUBELERİN TEMSİLİ MADDE 27. Şubeler, Dernek Büyük Genel Kurulunda şu şekilde temsil olunur.

 1. Şube Başkanı tabii delege olup, Şubeleri Genel Kurullarınca Şubeye kayıtlı ve yıllık asıl üye aidatını ödemiş her 50 üye için bir delege seçilir. Sonraki 26 dâhil üye için de bir delege seçilir. Seçilen delege kadar da yedeği seçilir.
 2. Dernek Genel Merkezi de Genel Merkez delegelerini kayıtlı üyeler arasından “a.” fıkrasındaki esaslara göre genel kuruldan en az iki ay önce seçer.

DELEGE BELGESİ İŞLEMLERİ MADDE 28. Delege belgesinin tanzimi ve verilmesi aşağıda gösterildiği şekilde yapılır:

 1. Şubeler; genel kurullarınca dernek büyük genel kurulu delegesi seçilenlere, şube başkanlıklarınca veya genel merkez genel kurulu seçimlerinden önce genel merkezce tasdikli bir “TEMAD BÜYÜK GENEL KURULU DELEGESİ” belgesi verilir. Ayrıca, delegelerin isim ve adreslerini kapsayan şube başkanlığınca tasdikli listesi 2 nüsha olarak, dernek büyük genel kurul toplantısı tarihinden en az 30 gün öncesinden Dernek Genel Başkanlığı elinde bulundurulacak şekilde gönderilir. Seçilen delegelerin aidat borçları ile yasal bir sorunlarının olmaması gerekir. Tüzük şartlarına uymayanların delegelikleri genel yönetim kurulunca dikkate alınmaz.
 2. Delegeler, bağlı oldukları şubelerin genel kurullarınca yerine yenileri seçilene kadar delegelik hakkını muhafaza eder.

ŞUBE GENEL KURULLARINA KATILIM MADDE 29. Genel kurul toplantısı olan bir şubeye, Genel Merkez Yönetim Kurulunca yetki verilen bir veya birkaç görevli gönderilebilir. Genel Merkezi temsil eden bu görevliler gerektiğinde genel kurulu aydınlatmak üzere söz alır ve konuşabilirler. Dernek Büyük Genel Kurulu ve Şube Genel Kurulu toplantılarında üst kademe görevleri dışında hak sahibi üye veya delegeden başkasına hiçbir şekilde söz verilemez. Ancak Yönetim Kurulunca genel kurula davetli zevat, divan başkanlığının daveti ile konuşabilirler. Bu konuşmalar, yönetimi tenkit ve siyasi mahiyette olamaz.

DERNEK VE ŞUBE ORGANLARINA SEÇİLEN KURUL ÜYELERİNİN HAKLARI MADDE 30. Dernek ve Şubelerin Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Temsilciler Kurullarında seçimle görev alanların fahri çalışmaları esastır. Yönetim kurullarında görevli olup da, dernekte devamlı çalışmaları gereken başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yaptıkları çalışmalarda sarf etmiş oldukları masraflar bütçeleri nispetinde, yönetim kurulunun kararı ile zaruri masraf olarak verilebilir. Bu harcamalar yönetim kurulunca alınacak karara göre başkan tarafından uygulanır. Yönetim Kurulunun diğer üyelerinin yönetim kurulu toplantılarına katılmalarında yapacakları masraflara karşılık bir miktar para yine aynı şekilde takdir edilebilir. Denetleme ve disiplin kurullarının görev icabı yapacakları toplantılara katılanlar için de aynı husus tatbik edilir. Bu ödemeler yönetim kurulu üyelerinden başkan, muhasip üye ve sekreter tarafından tanzim edilen belgeyle yapılır.

DERNEK VE ŞUBE ORGANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 31. Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

 1. Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu, Dernek Büyük Genel Kurulundan sonra derneğin en yetkili organıdır. Derneği temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir.
 2. Dernek, şubelerinin açılmasına karar ve şube kurucularına yetki verir veya verdiği yetkiyi geri alır. Ancak, verilen yetkinin geri alınması veya Şube Başkan ve Yönetim ve Denetim ile Disiplin Kurulunun veya üyelerinin görevden alınması için, Yüksek Disiplin Kurulunun tetkiki sonucu vereceği rapora göre Genel Merkez Yönetim Kurulunca karar verilir.
 3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Dernek Büyük Genel Kuruluna sunar.
 4. Dernek tüzüğünün, mevzuatın ve yasaların kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır. Genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
 5. Dernek, mensuplarının yararlanmaları bakımından üyelere yönelik kar amacı gütmeyen dinlenme tesisleri, huzurevleri, öğrenci yurtları, vakıf ve iktisadi teşekküller kurar. Dernek ve şube lokalleri ile konut ve tüketim kooperatiflerinin tesisine veya kaldırılmasına karar verir. Bu gibi yerlerin çalışma şartı ve usulleri Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir. Dernek; üyelerin ve şahısların faydalanması amacıyla eğitim, sağlık, çevre, spor, sanat vb. alanlarda faaliyet gösterecek vakıf kurabilir. Kurulacak vakfın; vakıf senedinin hazırlanması, kuruluş ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi yetkisi Genel Merkez Yönetim Kuruluna, işletilmesi vakıf yönetim organına aittir.
 6. Dernek çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi maksadıyla, tüzükte yer alan faaliyetlerle ilgili usul ve esasları belirleyen yönerge hazırlama/hazırlatma yetkisi Genel Başkana aittir. Genel Başkan bu konuyla ilgili gerek duyduğunda yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu üyeleri arasından en fazla üç kişilik bir komisyon kurabilir veya hizmet satın alabilir. Hazırlanacak yönergeler, yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.
 7. Gelişen teknoloji ve çağın gereği olarak genel merkez bünyesinde bir bilgi işlem merkezi kurulur. Bu merkezin kurulması ve işletilmesi hazırlanacak yönergeyle sağlanır.
 8. Dernekler mevzuatı kapsamında mal ve hizmet alım ve satımları için dernek tüzüğünde yer verilen ve ticari faaliyet kapsamında yürütülecek olan iş ve işlemler için bir iktisadi teşekkül oluşturulabilir. Kurulacak olan iktisadi teşekkülün ana sözleşmesinin hazırlanması, gerekli hukuki ve idari işlerin tamamlanması ana sözleşmeye göre iş ve işlemlerinin yürütülmesi Genel Merkez Yönetim Kurulunun yetkisindedir. İşletilmesi iktisadi teşekkülün yönetim organına aittir.

ŞUBE YÖNETİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ ŞUNLARDIR MADDE 32.

 1. Şube Yönetim Kurulu, kendi genel kurulundan sonra şubenin en yetkili organıdır. Şubeyi temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir.
 2. Şubenin gelir ve gider hesaplarına ilişkin istemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi genel kurula sunar.
 3. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır.
 4. Dernek, Genel Merkez Yönetim Kurulunun karar ve talimatlarını yerine getirir.
 5. Şubeler, belediye sınırları içerisindeki kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmalarını kendileri, belediye sınırları dışında ise Genel Merkez aracılığı ile yapar.
 6. Genel Merkez, yönetim kurulunun onayını alarak kendi üyeleri arasında lüzum görüldüğünde yardım sandığı kurar veya Genel Merkezde bu hususta kurulacak sandığa üyelerin dahil olmasını sağlar.

PERSONEL ÇALIŞTIRMA MADDE 33. Genel Merkez ve şubelerde; dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için ihtiyaç halinde ücretli personel çalıştırılabilir veya kurumsal olarak hizmet veren firmalardan hizmet satın alımı yoluyla da dernek faaliyetleri yürütülür. Şubelerin bu husustaki işlemleri Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun onayı ile kabul edilir.

ÜYELERİN GENEL MERKEZE BİLDİRİLMESİ MADDE 34. Şube Yönetim Kurulları; şubeye kayıt olan veya çıkan üyelerin listesini her üç ayda bir, yapılacak olan her türlü sosyal veya kültürel nitelikli çalışmalarını; önceden Genel Merkeze bildirirler.

VEFAT EDEN ÜYELERLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER MADDE 35. Yönetim Kurulları, ilgili yerel makamlar ile koordine kurmak suretiyle vefat eden üyelerinin her türlü defin, tören ve benzeri işlemlerini yapmak için üyelerine yardımcı olurlar.

YÖNETİM KURULLARINDA MEYDANA GELECEK BOŞALMANIN BİLDİRİLMESİ MADDE 36. Genel Merkez ve şubeler, yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikleri Dernekler Yönetmeliği EK-24 yerleşim yeri değişiklik bildirimi ile genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikleri Dernekler Yönetmeliği EK-25 Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimini doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

YÖNETİM KURULLARININ TOPLANMASI VE KARAR MADDE 37. Yönetim Kurulları, en az 15 günde bir toplanır. Toplantı yeter sayısı salt çoğunluktur. Kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Beraberlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Alınan kararlar, karar defterine yazılarak altı imza edilir. Yönetim Kurulları yapacakları toplantı zamanını aldığı kararla belirlerler. Başkanın lüzum görmesi ve daveti halinde olağanüstü olarak da toplanabilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TOPLANTIYA KATILMASI MADDE 38. Yönetim Kurulu üyelerinden biri, üst üste mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmaz ise, Yönetim Kurulu kararı ile görevinden azledilir. Yerine ilk yedek üye çağrılır. Denetleme ve Disiplin Kurularında da aynı usul uygulanır.

YOLSUZLUK MADDE 39. Genel Merkezde veya şubelerde Yüksek Denetleme Kurulunca yapılacak denetleme sonucu mali yolsuzluk veya usulsüzlük tespit edilirse, durum bir rapora bağlanır. Bu rapor, Dernek Genel Başkanlığına intikal ettirilir. Genel Başkan en geç bir hafta içinde Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Yüksek Denetleme Kurulunu müşterek olarak toplar. Genel Merkez Yönetim Kurulunca sorumlu hakkında gereken yasal işlem yapılır. Kendisi hakkında soruşturma açılan şahıs bu toplantıya katılamaz. Yolsuzluk, Genel Merkez Yönetim Kurulunun tümünü kapsayan bir durumda ise Dernek Büyük Genel Kurulu, Denetleme Kurulunca en geç 30 gün içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

DEVİR-TESLİM MADDE 40. Yönetim Kurulu Başkanı veya diğer sorumlular, üzerlerindeki görevi ve sorumlu olduğu her türlü evrak ve malzemeyi teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar. Toptan istifa eden veya görevden alınan yönetim kurulu yerine, Genel Merkez Yönetim Kurulunca geçici bir yönetim kurulu oluşturulur veya geçici yönetim kurulunu oluşturmak üzere uygun görülecek bir üye başkan olarak görevlendirilebilir.

OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURULA ÇAĞRI MADDE 41. Şube Yönetim Kurulu sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Şube Genel Kurulu, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri, bu mümkün olmazsa Denetleme Kurulu tarafından en geç 30 gün içinde Olağanüstü Toplantıya çağrılır. Bu da mümkün olmaz ise Genel Kurulun Genel Merkez Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılması sağlanır. Yukarıdaki durum, Genel Merkez Yönetim Kurulunda vuku bulursa, Dernek Büyük Genel Kurulu mevcut Genel Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından veya mümkün olmazsa Yüksek Denetleme Kurulu tarafından en geç 30 gün içersinde Olağanüstü Toplantıya çağrılır.

FERDİ SORUMLULUK MADDE 42. Dernek genel merkezi ve şube organlarında görev alanlar, görev aldıkları idari ve mali husustan ferdi sorumludurlar.

BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI MADDE 43. Dernek Genel Başkanlığı görevinde herhangi bir sebeple boşalma olursa, Genel Merkez Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından birini Genel Başkan seçer. Yeni Genel Başkan Olağan Kurula kadar görevi yürütür. Bu mümkün olmadığı takdirde, Genel Merkez Yönetim veya Denetim Kurulu Üyeleri tarafından en geç 30 gün içinde Büyük Genel Kurul Olağanüstü toplantıya çağrılarak Genel Merkez Organlarının seçimi yapılır.

ŞUBE BAŞKANLIĞI VE ÜYELERİ İÇİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI MADDE 44. Şube Başkanlığı görevinde herhangi bir sebeple boşalma, olursa Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından birini Başkan seçer. Yeni Başkan, Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görevi yürütür. Bu mümkün olmadığı takdirde, Genel Kurul Mevcut Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu Üyelerince en geç 30 gün içerisinde Olağanüstü Toplantıya çağrılarak yeniden şube organlarının seçimi yapılır.

GENEL KURUL SONUCUNUN MERKEZE BİLDİRİLMESİ MADDE 45. Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.Sandığı bulunan dernekler, sandıklarına ait genel kurul sonuç bildirimini bu maddede belirtilen usulde mülki idare amirliğine bildirirler.Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; Genel kurul toplantı tutanağı tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerince imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde madde 66’ya göre işlem yapılmak üzere Milli Savunma Bakanlığı’na gönderilir. Tüzük değişikliğinin Milli Savunma Bakanlığı onayını müteakiben yürürlüğe gireceği hakkında mülki idare amirliğine yazılı olarak bilgi verilir.Genel kurul sonuç bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğu dernekler birimlerince (tüzük değişikliği hariç) incelenir. Varsa, eksiklerin veya hataların giderilmesi ilgili derneklerden istenir. Eksiklik ve hataların giderilmemesi veya konusu suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılır.

GENEL BAŞKANIN SEÇİMİ VE SEÇİLME ŞARTLARI MADDE 46.

 1. Büyük Genel Kurulda, delegelerce gizli oy açık tasnifle üç yıl için seçilir.
 2. Dernek üyelik vecibelerini yerine getirenler, Genel Başkan seçilmek için aday olabilirler.
 3. Dernek Genel Başkanlığına aday olanlar için, delegelik şartı aranmaz.
 4. Genel Başkan Adayları, kendilerini Genel Kurulda eşit şartlarda tanıtır.
 5. Bir kişi en fazla üç defa Genel Başkan olarak seçilebilir.

MADDE 47.

A- GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

(1) Derneği temsil eder.

(2) Genel Merkez Yönetim Kuruluna Başkanlık eder.

(3) Derneğin ita amiridir.

(4) Derneğin Asıl ve Yedek Yönetim Kurulu Üyelerine ve tüm Asıl Üyelere görev verebilir.

(5) Yapılması gerektiği halde, yapılmayan işlerden Genel Kurul’a karşı sorumludur.

(6) Derneğin yaptığı İdari Anlaşmaları ve Sözleşmeleri Genel Sekreterle birlikte imza eder.

(7) Mali konulardaki istemler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş ve noterden tasdikli olan imza sirkülerindeki iki imza ile yürütülür.

(8) Derneğin genel faaliyetlerini kanun, tüzük ve Genel Kurul kararına göre düzenler ve yapılmasını sağlar.

(9) Dernek binalarında, kanunların ve tüzüğün yasakladığı konulara uyulup uyulmadığını tespit için sürekli kontroller yapar veya yaptırır.

(10) Derneğin gelişmesi, güçlenmesi için tasarılar hazırlar veya hazırlatır.

(11) Hizmete ilişkin zorunlu gider (zaruri masraf) ödenmesini, tüzüğün 33 ve 61. maddesine uygun alarak yapar.

(12) Şubeleri haberli ve habersiz denetler veya denetlettirir.

(13) Genel Başkan Yardımcıları ile Genel Sekreter ve Genel Muhasibe gereken görevleri verir.

(14) Bütçe uygulanmasını izler ve aylık muhasebe mizanlarını hazırlatır.

(15) Genel Başkan, herhangi bir nedenle Ankara’dan ayrıldığı zaman, genel başkan yardımcılarından birini onlarda Ankara’da değil ise, yönetim kurulu üyelerinden birini, yerine yazılı olarak vekil tayin eder.

B- GENEL BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREVLERİ

(1) SOSYAL İŞLERDEN VE DIŞ İLİŞKİLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI 

 1. Kendisine bağlanan bölüm başkanlarının veya komisyonların, hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlar.
 2. Dış ülkelerdeki askeri derneklerle olan ilişkileri düzenler.
 3. Askeri dernekler arasında ihdas edilmiş olan Dış İlişkiler Dönem Başkanlığı işlemlerini yürütür.
 4. Derneğin her türlü dış ilişkileri ile ilgili tasarı ve talimatları hazırlayarak, yönetim kuruluna teklif eder, kabul edilenleri uygular.
 5. Bayramlar, yılbaşları, dost ülkelerin millî bayramları, kurtuluş günleri, kutlama tarihlerini takip eder ve bu günlerde Dernek adına devlet büyüklerine, ilgili makamlara, dost ülkeler Askeri Derneklerine, çekilecek telgraf ve tebrikleri hazırlar ve postalar.
 6. Dernekçe verilecek olan ve derneğin katılacağı davetlerde, Başkanlığa yardım eder.
 7. Diğer derneklerin Derneğimizi ve derneğimizin diğer derneklere yapacakları ziyaretleri düzenler.
 8. Derneğin yapacağı toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile bildirilerde her türlü yasal işleri yapar ve takip eder.
 9. Dernekçe, şilt, plaket ve onur belgeleri verilmesine ilişkin tespit ve tekliflerde bulunur, verilişlerini düzenler.
 10. Dernek şeref defterini hazırlar ve derneği ziyarete gelen devlet büyüklerine ve misafirlere sunar.

(2) TEŞKİLATTAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI 

 1. Dernek teşkilatının verimli, planlı ve güvenli çalışmaları için incelemelerde bulunur, planlar yapar ve tekliflerde bulunur.
 2. Dernek Şubelerinin teşkili ve açılmaları için yapılan teklifleri inceler, gerektiğinde şube açılacak bölgeye giderek, Kurucu Üyelerle temas eder, mahallinde gerekli tahkikatı yapar. Şubenin açılıp açılmaması konusunda Yönetim Kuruluna rapor verir.
 3. Şubelerin açılışlarında. Genel Kurul ve Denetlemelerinde heyetlere başkanlık eder.
 4. Şube açılış hazırlıklarını düzenler ve uygular.
 5. Şube ve Genel Merkez Genel Kurulları’nın zamanında ve kanun ile tüzüğe uygun olarak toplanmasını planlar, yapılacak işleri tertiplemede şubelere ve ilgililere yardımcı olur.
 6. Asıl üyeliğe başvuruda bulunanların durumlarını tetkik eder. Dernekte üye ile ilgili olarak bulunması zorunlu evrakın tamam olup olmadığını inceler, noksanları tamamlar, uygun olanların asli üyeliğe alınması için Genel Merkez Yönetim Kuruluna teklif yapar; asli üyelerin kayıtlarını tutturur.
 7. Dernek teşkilatının yurt sathına yayılması için tabii üyeleri teşvik eder, şubelerin asli üye durumları ile ilgilenir, mevcutları hakkında kayıt ve çizelgeler tutar, mevcutlarla ilgili değişikliği aylık olarak kaydeder.
 8. Geleceğe uygun yeni planlar yapar ve uygular.

(3) TANITMA VE YAYINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

 1. Derneği tanıtacak, dernek üyelerinin hak ve sorunlarını duyuracak yayınlar yapar.
 2. Derneğe maddi ve manevi olarak destek sağlamaya gayret eder.
 3. Derneğin tanıtımı ve üyelerinin sorunlarını kamuoyuna duyurmak maksadıyla medya organları ile koordine kurar.
 4. Derneğin kamuoyuna tanıtılması için planlar yapar.
 5. Derneğin dergi, broşür veya bülten gibi yayınlarını hazırlar ve basım işlerini yürütür.
 6. Dernek Genel Merkezinde ve Şubelerde okuma salonları ve kitaplıklar tesisini sağlar.
 7. Basın ve yayın işlerinde çalışmak üzere uzman ve yetenekli personelin, temini konusunda çalışma yapar.
 8. Gerekli gördüğünde Genel Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinden veya asli üyelerden yardımcı verilmesini ve çalıştırılmasını teklif eder.

(4) İKTİSADİ TEŞEKKÜLLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

 1. Dernek tarafından kurulması planlanan vakıf ve ticari işletmelerin hukuki altyapısını, fizibilite ve analiz çalışmalarını yapar, iktisadi işletmelerin faaliyetlerine ilişkin mali hususlarda rapor hazırlayarak yönetim kuruluna sunar.
 2. Derneğe, yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak gelir sağlayabilecek projeleri geliştirme amaçlı çalışma yapar, mevcut projelerin sürdürülebilirliğini analiz ederek yönetim kuruluna bilgi sunar.
 1. ŞUBE BAŞKANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ
 1. Şube Başkanı, kendi bölgesinde şubeyi temsil eder.
 2. Şube Yönetim Kurulu toplantılarını yönetir. Yönetim Kurulu kararlarını uygular.
 3. Şube Başkanları, dernek hakkında hukuki ve cezai müeyyide gerektirecek konularda sözlü veya yazılı demeç veremez.
 4. Görsel ve yazılı basına yapacağı açıklamaları, Genel Merkezle koordineli olarak yapar.
 5. Faaliyetlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak sürdürülmesini sağlar.
 6. Şube ita amiri olup, mevzuata uygun olarak evrakların muhafazasını ve sair belgelerin saklanmasını sağlar.

GENEL SEKRETER VE ŞUBE SEKRETERLERİ’NİN GÖREVLERİ MADDE 48. Genel Sekreter ve Şube Sekreterlerinin görevleri şunlardır.

 1. Genel Sekreter, Genel Başkanın veya Şube Sekreteri, Şube Başkanın vereceği görevleri yapar.
 2. Tören ve protokol işlerini düzenler ve yürütür.
 3. Dernek Genel Merkezinin veya Şubesinin bütün yazışmalarını, dosyasını, idari defterlerini kanun ve tüzük kuralları uyarınca düzenler.
 4. Derneğin yaptığı idari anlaşmaları ve sözleşmeleri Genel Başkan/Şube Başkanı ile birlikte imza eder.
 5. Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararları, Karar Defterine yazar ve toplantıya katılamayan üyeleri alınan bütün kararlar hakkında bilgilendirir.

GENEL MUHASİP VE ŞUBE MUHASİPLERİNİN GÖREVLERİ MADDE 49. Muhasiplerin görevleri şunlardır.

 1. Dernek Genel Merkezinin veya Şubesinin mali defter dosya ve hesabını kanun, tüzük ve mevzuata uygun şekilde muntazam olarak düzenler.
 2. Dernek Genel Merkezi veya Şubesinin maliyetle ilgili sarf İşlerini, bütçe ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütülmesini sağlar.
 3. Üye aidatları ile sair gelirlerinin makbuz mukabil tahsilini sağlar.
 4. Derneğin mali/muhasebe bilanço/kayıtlarını hazırlayarak Genel Başkan/Şube Başkanı’na onaylatır ve her ayın ilk yönetim kurulu toplantısında yönetim ve denetim kurulu üyelerini bilgilendirir.

DENETLEME KURULLARININ GÖREVLERİ MADDE 50. Dernek Genel Merkez ve Şube Denetleme kurullarının görevleri şunlardır.

 1. Denetleme Kurulları, salt çoğunlukla çalışır genel merkez için üç ay, şubeler için altı ay aralıklarla Yönetim Kurulunun mali işlem ve hesaplarını kontrol eder, hazırlayacağı raporu, Yönetim Kurulu Başkanına verir.
 2. Dernek Genel Merkez veya Şubelerinin her Genel Kurul Toplantısından en az 15 gün öncesinden raporunu hazırlar ve Genel Kurula sunar,
 3. Şube Denetleme Kurullarının, her seferindeki Denetlemelerine ait raporlarından bir adedi Genel Başkanlığa gönderilir.
 4. Denetleme Kurulları, tüzük ve mevzuatta gösterilen diğer görevleri yapar.
 5. Denetleme kurulları olağan kontrollerinden gayri zamanlarda zuhur eden ve bir gerekçeye dayalı hallerde, davet beklemeden de gerekli denetlemeyi yapabilirler
 6. Denetlemeler, Yönetim Kurulu Başkanı veya muhasibin huzurunda yapılır.
 7. Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinden bir veya bir kaçı Genel Yönetim Kurulu kararı ile şubelerin teftiş ve kontrollerinde görevlendirilebilir.
 8. Zorunlu hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
 9. Genel Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile şube başkanlarının ve yönetim kurulu üyelerinin mülki hudut dışından seçilmesi halinde, süresi içinde ikametini nakledip nakletmediği konusunda araştırma yapar. Sonucu Genel Yönetim Kuruluna bildirir.

DİSİPLİN KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 51. Dernek Genel Merkezi ve Şubeler Disiplin Kurullarının görevleri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Dernek Genel Merkezinde yüksek disiplin kurulu, Şubelerde ise Disiplin Kurulu bulunur.
 2. Disiplin Kurulları, tüzükte belirtilen Dernek amaç ve prensiplerine aykırı, üyeler arasında bulunması en tabii olan sevgi ve saygı hislerini yıkıcı, birlik ve beraberliği bozucu yalan ve kasıtlı dedikodu ve benzeri söz ve davranışlarda bulunanlar ile Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar hakkında soruşturma yapar ve gerekli gördüğü takdirde tüzükte yazılı cezaları verir.
 3. Verilen cezaların tatbik yetkisi Genel Merkez Yönetim Kuruluna aittir.
 4. Disiplin kurullarınca soruşturmalar, Şube Yönetim Kurulu veya Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Soruşturmalarda, soruşturmaya muhatap olanların mutlaka sözlü veya yazılı savunmaları alınır. Gerektiğinde şahit ifadelerine başvurulur. Soruşturma ve benzeri her türlü işlemler şubelerde şube Başkanlığı, Genel Merkezde ise Genel Başkanlık kanalı ile yapılır.
 5. Disiplin Kurulu bulunmayan Şubelere ait işlemler Yüksek Disiplin Kurulunca yapılır.
 6. Disiplin Kurulları, Yönetim Kurullarınca kendisine bir görev tevdi edildiğinde toplanır. O toplantı ve görev süresince münhasır olmak üzere bir üyeyi Kurula Başkan seçer kurul kararını salt çoğunlukla verir.
 7. Şube Disiplin Kurullarının kararına karşı yapılan tebligattan sonra 30 gün içerisinde Genel Merkez Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir. Yapılan itiraza; Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığının görüşü de alınarak Genel Merkez Yönetim Kurulunca karar verilir. Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararı kesindir.
 8. Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinden bir veya birkaçı Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Şubelerde yapılacak soruşturmalarda görevlendirilebilir.
 9. Hakkında Genel Merkez Yönetim Kurulunca Dernekten kesin çıkarma kararı verilenler, mahkeme yolu ile kararı bozdurmadıkları takdirde, aradan üç yıl geçmeden derneğe veya şubelerine tekrar üye olamazlar.

DİSİPLİN CEZALARI MADDE 52. Disiplin cezaları şunlardır

 1. Yazı ile ihtar vermek.
 2. Üyeyi; altı ay, bir yıl, üç yıl olmak üzere dernekten geçici olarak çıkarmak.
 3. Üyeyi kesin olarak dernekten çıkarmak.

TEMSİLCİLER KURULU MADDE 53. Dernek temsilciler kurulunun çalışma esasları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Dernek Temsilciler Kurulu, derneği ilgilendiren önemli konularda Genel Başkanın teklifi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile dernek Genel Merkezinde veya tayin edilecek bir ilde Genel Başkanın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında toplanır.
 2. Temsilciler kurulunun aldığı kararlar Genel Merkez Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğindedir.
 3. Temsilciler kurulu, tüzüğün 14’üncü maddesinin d. fıkrasında gösterildiği şekilde oluşur.

DERNEK HUKUK KOMİSYONU MADDE 54. Dernek hukuk komisyonunun çalışma esasları aşağıda gösterilmiştir

 1. Derneğin veya üyelerin karşılaşabileceği hukuki sorunlarını tetkik ile sonuçlandırmak amacıyla dernek Genel Merkezinde, derneğe asil ve onursal üye olarak kayıtlı bulunan veya gerektiğinde haricen sağlanan hukukçulardan oluşan bir hukuk komisyonu kurulur.
 2. Şubelerin hukuk komisyonları, şube hudutları dahilinde bulunan asil veya onursal üye niteliğini haiz olanlardan Yönetim Kurulu, kararı ile kurulabilir. Bu hususta Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayının alınması şarttır.
 3. Genel Merkezde ve Şubelerde hukuk komisyonları, derneği hukuki yönden korur ve Genel Başkan ile Şube Başkanlarını aydınlatırlar.

DERNEK ŞUBELERİNİN KURULUŞ ŞEKİL VE USULÜ MADDE 55. Tüzüklerinde şube açabileceği belirtilmiş dernekler, Genel Kurullarınca yetki verilen Yönetim Kurullarının yetkili kılacakları en az beş kişinin imzaladığı iki adet kuruluş bildirimini (EK-2) ve aşağıda belirtilen eklerini şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verirler.

 1. İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet dernek tüzüğü,
 2. Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi.
 3. Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerleri ve imzalarını belirten liste.
 4. Şube açılması için yönetim kurulundan verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi.
 5. Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi.
 6. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki şube kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI MADDE 56. Derneğin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Üye aidatları.
 2. Bağışlar ve yardımlar.
 3. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 4. Resmi makamlarca yapılacak yardımlar.
 5. Derneğin mal varlığından sağlanan gelirler.
 6. Rozet, takvim, kimlik kartı, tüzük, eşya piyangosu gibi her türlü kıymetli evraktan sağlanan gelirler. Bunların bedel takdiri, tertibi ve satışı dernek Genel Merkezine aittir.
 7. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan sağlanan gelirler.
 8. Derneğin dış ülkelerdeki gerek özel veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması İçişleri Bakanlığının izni ile olur.
 9. Derneğimiz kamu yararına çalışan bir dernek olduğu için genel ve katma bütçeli daireler ile mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunlara bağlı müesseseler ve sermayesinin yarısından fazlası devlete ait kuruluşlardan yardım alabilir.

MADDE 57. Dernek Şubelerince kendi adlarına tertip edecekleri organizasyonlardan sağlanan gelirler şube namına gelir kaydedilir.

ŞUBELERDEN ELDE EDİLECEK GELİR MADDE 58. Şubeler, yıllık net gelirlerinin % 10’unu genel merkeze yardım olarak öderler. Bu husus tahmini bütçelerine konur ve her takvim yılı içersinde genel merkeze gönderirler.

MADDE 59. Normal gelir kaynaklarından ayrı olarak derneğe gelir temin edenlere yönetim kurulu kararı ile net gelirin % 20’ye kadarı zaruri masraf verilebilir.

GELİR VE GİDERLERDE USUL MADDE 60. Dernek genel merkezi ve şubelerinde para toplama işleri aşağıda gösterildiği şeklide yapılır. Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Alındı belgesinde, ödemede ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Bu alındı belgelerinin bastırılması, içişleri Bakanlığınca düzenlenecek yönetmelikte ve tüzüğün ilgili maddelerinde açıklandığı şekilde belirlenir.

PARA SARFI MADDE 61. Para sarf işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır. Dernek genel merkezi ve şubelerince para sarf işlemleri genel kurullarınca kabul edilen bütçe bölümlerine ve yönetim kurulu kararıyla fatura ve sarf belgesi ile yapılır. Yönetim kurulunca kabul edilmeyen ve ita amiri olan Başkanlarca onaylanmayan masraflar ödenmez sarf belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Sarf belgeleri yönetim kurulunca görevlendirilecek iki sorumlu üye tarafından tanzim edilir. Başkanın onayı ve yönetim kurulunun kabulünden sonra gelir-gider defterinin gider bölümüne muntazam işlenir.

PARANIN BANKAYA YATIRILMASIMADDE 62. Derneğin parası bankada muhafaza edilir. Banka tayini yönetim kurulu kararı ile olur. Derneğin bankadaki parası yetkili imza sahiplerinin sirküleri ve mutlaka çift imza ile çekilir. İmzaya birinci yetkili başkan veya başkan yardımcısı olup, diğerleri yönetim kurulu kararıyla tayin edilir. Sirkülerde değişikliğe lüzum görüldüğünde yine yönetim kurulunun kararı gereklidir. Derneğin banka hesaplarındaki mevcut paralarına tahakkuk eden faizler konusunda, ilgili banka şubesinden yazılı teyit istenir ve bu teyit mektubu esas alınarak faizler alındı belgesi ile dernek gelirine işlenir.

DERNEK MERKEZ VE ŞUBE KASALARINDA BULUNDURULACAK MİKTAR MADDE 63. Gelecek ilk toplantıya kadar alınacak malzeme ve yapılacak işler için acele ve masrafı gerektiren giderleri karşılamak üzere, Genel merkez muhasebesinde brüt beş asgari ücret kadar, il ve ilçe muhasebelerinde bunun yarısı kadar nakit para bulundurulabilir. Başkanlar, muhasip ve yetkili bir üye ile birlikte bu miktarı sarfa yetkilidir.

DERNEK GENEL MERKEZİ VE ŞUBELERDE TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER MADDE 64. Kamu yararına çalışma statüsü bulunan Dernek Genel Merkez ve Şubelerinde Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara göre aşağıda yazılı defterleri tutarlar

 1. Karar Defteri
 2. Üye Kayıt Defteri
 3. Evrak Kayıt Defteri
 4. Alındı Belgesi Kayıt Defteri (İhtiyari)
 5. Yevmiye Defteri
 6. Büyük Defter
 7. Envanter Defteri (İhtiyari)

Yukarıda belirtilen defterlerin dışında Genel Merkez ve Şubelerde ayrıca;

a- Alındı Belgesi (Dernekler Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre temin edilir ve kullanılır.)

b- Harcama belgesi (Giderler bu belgelerle yapılır)Bu defterlerin tutulma usulleri ile kayıt şekli, Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile Dernekler Yönetmeliği esaslarına göre yapılır.İş bu madde metninde yazılı defterlerin (Büyük defter, alındı belgesi ve harcama belgesi hariç) ayrı ayrı noterden veya dernekler biriminden tasdiki şarttır.

GENEL KURULA KATILANLARIN GİDERLERİ MADDE 65. Dernek büyük genel kuruluna katılacak Şubelerinin organlarında görevli olanlar ile üyelerden delege seçilenlerin geliş-gidiş yol masrafları şube bütçelerinden, Ankara’da ikamet ve diğer giderleri dernek genel merkezi bütçesinden karşılanır.

DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ UYGULANMA ESASLARI MADDE 66. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi şu şeklide yapılır.

 1. Dernek tüzüğünde herhangi bir değişiklik görüşmesinin yapılabilmesi için genel yönetim kurulunun dernek büyük genel kuruluna gündem ile öneride bulunması veya dernek büyük genel kurulunda bulunan delegelerin 1/10’nun yazılı ve gerekçeli öneride bulunması şarttır.
 2. Dernek tüzük değişikliği için dernek büyük genel kurulu delegelerinin 2/3’ünün katılımı gerekir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Kararlar toplantıya katılan delegelerin 2/3 çoğunluğu ile alınabilir. Değişiklikler Milli Savunma Bakanlığına gönderilir. Milli Savunma Bakanlığınca 2847 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi uyarınca işlem yapılır ve uygulamaya konulmak üzere İçişleri Bakanlığı’na gönderilir.

BİLDİRİ YAYIMLANMASI ESASLARI MADDE 67. Dernek, yönetim kurulu kararı olmadan bildiri, beyanname veya benzeri yayınlar yapılamaz ve dağıtılamaz. Herkes, önceden izin almaksızın, kanun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Şehir ve kasabalarda ve gerekli görülen diğer yerlerde hangi meydan ve açık yerde veya yollarda toplantı veya yürüyüş yapabileceği ve bu toplantı ve yürüyüş için toplanma ve dağılma yerleri ile izlenecek yol ve yönler vali ve kaymakamlarca kararlaştırılarak alışılmış araçlarla önceden duyurulur. Toplantı ve yürüyüşlere ve bu amaçla toplanmalara güneş doğmadan başlanamaz. Açık yerlerdeki toplantılar ile yürüyüşler güneşin batışından bir saat önceye, kapalı yerlerdeki toplantılar saat 23.00 e kadar sürebilir. Yapılacak Toplantılar 7 kişiden oluşan bir düzenleme kurulu tarafından düzenlenir. Düzenleme kurulu kendi aralarından birini başkan seçer. Toplantı yapılmadan 48 saat önce toplantının amacı, yapılacağı yeri, günü, başlama ve bitiş saatleri ile düzenleme kurulu üyelerinin açık kimlikleri, ikametgâhları ve meslekleri belirtilir ve istenecek belgeler eklenir.

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE İŞLEMLERİ MADDE 68. Derneğin veya şubelerinin feshi ve tasfiye işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılır.

 1. Derneğin tümünün feshine dernek büyük genel kurulunca karar verilir. Fesih kararı alınabilmesi için dernek büyük genel kurulunu oluşturmaya yetkili delege adedinin en az 2/3’nün genel kurul toplantısında hazır bulunması ile mevcudun yine 2/3’nün kabul oyu şarttır. İlk toplantıda yukarıdaki çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar verilir.
 2. Derneğin feshi halinde bütün mal varlığı, 2847 sayılı kanunla kurulan derneklerden amacına en yakın olan derneğe yada derneklere intikal eder.
 3. Dernek Şubelerinin kendi genel kurullarınca feshi veya kanuni şartlarının yerine getirilmemesinden doğan infisahında, şubeye ait her türlü mal varlığı dernek genel merkezine intikal eder. Dernek büyük genel kurulunca feshedilen şube içinde aynı işlem yapılır. Şube sorumluları teslim işlemini bir ay çerisinde eksiksiz yerine getirirler. Aksi halde kanuni yollara başvurulur.

YASAK FAALİYETLER VE CEZA HÜKÜMLERİ MADDE 69. Dernek genel merkezi ve şube çalışmalarında, kanunların yasak ettiği faaliyetler ile tüzük hükümlerine aykırı davranışlar hakkında Türk Ceza Kanunu ile Dernekler Kanununda yazılı cezai hükümler uygulanır.

TÜZÜKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE MADDE 70. Tüzükte açıklanamamış sair hususlar, Türk Medeni Kanunu Dernekler Kanunu ve 2847 sayılı kanunun hükümlerine tabidir.

KOLLUK KUVVETLERİNİN YETKİSİ MADDE 71. Kamu düzeninin korunması veya suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden birine bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça, yine bu nedenlere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda mülkî idare amirinin yazılı emri bulunmadıkça, kolluk kuvvetleri, dernek ve eklentilerine giremez, arama yapamaz ve buradaki eşyaya el koyamaz. Mülkî idare amirinin kararı yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar. Hâkim kararı, mülkî idare amiri tarafından dernek yöneticilerine yazıyla duyurulur.

ALINDI BELGELERİNİN BİÇİMİ MADDE 72.Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri dernekler yönetmeliğinin 17. ekinde’de gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

ALINDI BELGELERİNİN BASTIRILMASI VE KONTROLÜ MADDE 73.Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır. Bastırılan alındı belgesi ciltleri veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılması için bastırılan formların adedi ile seri ve sıra numaralarının, onbeş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur. Dernekler birimleri; basımevleri tarafından bildirilen alındı belgeleri ile ilgili bilgileri kontrol eder ve ilgili dernek ve basımevinin adını, alındı belgesi ciltlerinin adedini, başlangıç ve bitiş numaraları ile seri numaralarını Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defterinin bir satırına kaydeder. Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak yukarıda belirtilen usule göre kaydedilir. Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defteri elektronik ortamda tutulur. Her yılın sonunda çıktısı alınan Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defterinin sayfaları sıra numarasıyla teselsül edildiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker il dernekler müdürlüğünün mühürü ile mühürlenir ve son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu ile onay tarihi belirtilerek, il dernekler müdürü tarafından imzalanır.

ALINDI BELGELERİNİN DEFTERE KAYDI MADDE 74. Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır. Alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı, numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç, bitiş ve serisi sütunları doldurularak, her bir satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek şekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir. Defterin diğer sütunları, alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil edecek kişilere teslim edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin iade edilmesi sırasında doldurulur.   Tamamı kullanılmadığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak altına alınır. Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle ve görünebilecek şekilde iptal yazılarak bir daha kullanılmaz. Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak yukarıda belirtilen usule göre kaydedilir ve kullanılır.

ALINDI BELGELERİNİN KULLANIMI MADDE 75. Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir. Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır. Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığıyla doldurulduktan sonra aslı ödemede bulunana verilir; sureti dosyasında muhafaza edilir.

YETKİ BELGESİMADDE 76. Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Dernekler Yönetmeliği EK-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

GELİRLERİN TESLİM EDİLMESİ MADDE 77. Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilâtı 1.000,00 (bin) TL’yi geçenler, otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

TEMSİLCİLİK MADDE 78. Dernekler, gerekli gördükleri yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilirler. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

PLATFORMLAR MADDE 79. Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilirler. Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir. Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.

SANDIK KURMA ŞARTLARI MADDE 80. Dernekler; üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını sandık kurarak karşılayabilirler. Derneklerin sandık kurabilmesi için;

 1. Dernek tüzüğünde sandık kurulacağına dair açık hüküm bulunması.
 2. Dernek genel kurulunca sandık kurulması için karar alınmış olması gerekir.

SANDIK ÜYELİĞİ MADDE 81. Dernekler tarafından kurulan sandıklara, ilgili derneğin merkez ve şubelerine kayıtlı üyeler dışında üye kabul edilmez. Sandıklara üye olmak isteğe bağlıdır. Sandık üyeliğine kabul, sandık yönetim kurulu kararı ile olur.

SANDIK YÖNERGESİ MADDE 82. Her sandığın, dernek yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulca kabul edilen bir sandık yönergesi bulunur. Bu yönergede aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

 1. Sandığın adı,
 2. Sandığın çalışma konuları,
 3. Üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şartları,
 4. Sandık genel kurulunun kuruluş şekli, toplanma zamanı, görev ve yetkileri,
 5. Sandık yönetim kurulunun asıl ve yedek üye sayısı, nasıl seçileceği, görev ve yetkileri,
 6. Sandık denetim kurulunun asıl ve yedek üye sayısı, nasıl seçileceği, görev ve yetkileri,
 7. Üyelerden alınacak giriş aidatı ile üyelik aidatının belirlenme ve tahsilat şekli,
 8. Sandıkça oluşturulacak fonlar, bu fonlara katılma şartları, fonlardan yararlanma esasları, fonlardan yapılacak yardımların miktarı ve oranları,
 9. Üyelerin sandıktan çıkması veya çıkarılmasının şartları,
 10. Fonlarda biriken para ve hakların tasfiyesi ve geri verilmesi esas ve usulleri,
 11. Fonlarda biriken paraların değerlendirilme esas ve usulleri, işletilecek paralardan elde edilecek faiz, kâr, temettü ve diğer değerlerin, kullanımına dair esaslar,
 12. Mikro kredi ve diğer borç para verme esas ve usulleri,
 13. Sandığın dağıtılmasına karar verilmesi durumunda, mal varlığının tasfiye esasları.

Mikro kredi ve diğer borç para alacaklardan istenecek hizmet bedeli veya faiz oranları yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

SANDIĞIN FAALİYETE GEÇMESİ MADDE 83. Dernek genel kurulunca kabul edilen sandık yönergesinin yönetim kurulu üyelerince her sayfası imzalanmış bir sureti, genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde dernek başkanı tarafından mülki idare amirliğine verilir. Sandık yönergesinin mülki idare amirliğine bildirilmesinden itibaren altı ay içinde sandık genel kurulunun toplanması ve sandık organlarının oluşturulması zorunludur. Sandık organlarının oluşturulmasına kadar, sandık işlemlerini yürütmeye dernek yönetim kurulu yetkilidir. Sandığın ilk genel kurulu, dernek yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır.

SANDIK ORGANLARI MADDE 84. Her sandıkta;

 1. Genel kurul,
 2. Yönetim kurulu,
 3. Denetim kurulu,

oluşturulması zorunludur. Sandık yönetim ve denetim kurullarının asıl ve yedek üye sayısı üçten az olamaz. Sandık yönetim ve denetim kurulları sandık üyeleri arasından seçilir.

SANDIK GENEL KURULU Madde 85. Sandık genel kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan sandık üyelerinden oluşur. Üye sayısının çok olması veya üyelerin farklı yerleşim yerlerinde bulunması halinde genel kurulda nasıl temsil edilecekleri, 82’nci maddeyle düzenlenen sandık yönergesinde düzenlenir. Genel kurulun toplantıya çağrılması, toplantı gündemi ve yeri, toplantı ve karar yeter sayısı ve kararların üyelere duyurulması konularında, sandığın bağlı bulunduğu dernek tüzüğünün bu konuları düzenleyen hükümleri uygulanır.

SANDIKLARIN YASAL DURUMU MADDE 86. Sandıklar, derneklerin bir yan kuruluşudur. Bunların tüzel kişilikleri yoktur. Sandık yönetim kurulu, dernek yönetim kurulunca verilecek yetkiye dayanarak, sandıkla ilgili konularda mahkemeler ve idare makamlarında sandığı temsil edebilir, sandığa izafeten her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

SANDIĞIN MALLARI MADDE 87. Sandığın bütün mal ve hakları dernek malı sayılır. Taşınmazlar dernek adına tescil edilir, kullanma hakkı sandığa devredilir. Bu mallara karşı işlenen suçlar, dernek mallarına karşı işlenmiş sayılır ve sandık mallarına karşı suç işleyenler dernek malına karşı suç işleyenler gibi cezalandırılır.

SANDIKLARIN DENETİMİ MADDE 88. Sandığın bağlı olduğu derneğin genel kurulu, yönetim kurulu veya denetim kurulu, sandığın denetimini her zaman yapabilir. Dernek ve sandık denetim kurulları en az yılda bir kez olmak üzere sandık hesap ve faaliyetlerinin denetimini yapmakla görevli ve yetkilidir. Denetim sonuçları bir rapor halinde sandık genel kurulu ve toplandığında dernek genel kuruluna sunulur. Sandıkların yönetim yerleri, satış yerleri, defterleri, hesap ve işlemleri bakanlık veya yetkili mülki idare amiri tarafından her zaman denetlettirilebilir. Bu denetleme, görevlendirilecek kolluk kuvvetleri mensupları dışındaki memur veya memurlar aracılığıyla yaptırılır. Denetleme sırasında, görevli memurlar tarafından istenecek her türlü defter, belge ve işlemli yazıların, denetleyen kişilere gösterilmesi ve talep halinde onaylı örneklerinin verilmesi zorunludur.

SANDIKLARIN GELİRLERİ MADDE 89. Sandıkların gelirleri şunlardır:

 1. Üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere alınacak giriş aidatı,
 2. Üyelik aidatı,
 3. İktisadi faaliyetlerden elde edilen karlar,
 4. Üyelere verilen kredilerden alınacak hizmet bedeli veya faiz gelirleri,
 5. Bankaya yatırılan sandık paralarının faizleri,
 6. Kime ve nereye ait olduğu bilinmeyen ve en az bir yıl emanet hesabında tutulduktan sonra gelir kaydedilen paralar,
 7. Yardım ve bağışlar,
 8. Borçlanma,
 9. Diğer gelirler.

SANDIKLARCA TUTULACAK DEFTERLER MADDE 90. Sandıklar aşağıda yazılı defterleri tutmak zorundadır:

 1. Karar Defteri: Yönetim kurullarının kararları gün ve sayı sırası ile bu deftere yazılır. Kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Sandığa üye olarak girenlerin kimlikleri ve giriş tarihleri bu deftere işlenir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Sandık yönetimine ilişkin gelen ve giden evrak, gün ve sayı sırasıyla bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.
 4. Demirbaş Defteri: Sandığın demirbaş eşyası bu deftere, alınış tarihleri ve değerleri belirtilerek yazılır.
 5. Yevmiye Defteri, büyük defter ve envanter defteri: sandık adına alınan gelirler ve yapılan giderler ile envanter kayıtları, açık ve düzenli olarak bu defterlere işlenir.

Sandıklar bilanço esasına göre defter tutarlar. Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Bu maddede sayılan defterler ile sandıkça tutulması uygun bulunan öteki defterlerin, dernekler birimi ya da noterlerce onaylanması zorunludur. Bu Yönetmeliğin altı ve yedinci bölümlerinde belirtilen diğer esas ve usuller sandıklar için de uygulanır.

LOKAL MADDE 91. Lokal, dernek üyelerinin soysal ihtiyaçlarını karşılamak üzere mülki idare amirinin izniyle açılan tesistir. Dernekler, başka bir dernek, gerçek veya tüzel kişi ile ortaklaşa lokal açmaz. Federasyon ve konfederasyonlar hariç, lokal açabilmesi için derneğin en az bir yıldan beri faaliyette bulunması şarttır. Çocuk dernekleri lokal açamaz.

LOKAL AÇILAMAYACAK YERLER MADDE 92. Aşağıda belirtilen yerlerde lokal açılmasına izin verilmez:

 1. Silah fabrika ve imalathaneleri, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gibi tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesislerinde,
 2. Her türlü mabetlerde,
 3. Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim resmi ve özel okul binaları ile özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumlarına yüz metreden yakın mesafe içinde,
 4. İlk ve orta öğretim öğrencilerinin devam ettiği kurs, dershane ve bu öğrencilerin kaldığı öğrenci yurtlarının bulunduğu binalarda,
 5. İtfaiye, ambulans gibi müdahale ve yardım hizmetlerinin kolaylıkla ulaşamayacağı yerlerde,
 6. Binaların ortak kullanılan bağımsız bölümlerinde,
 7. Genel güvenlik ve asayişin korunması yönünden sakıncalı olan yerlerde,
 8. Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarında. Derneğin yerleşim yerinin bulunduğu binada dernek lokali açılabilir. Ancak, dernek lokali olarak açılan yerin iç kapı girişinin diğer bağımsız bölüm veya oda ve benzeri gibi bölümlerden ayrı olması ve bunlara açılan kapılarının bulunmaması zorunludur.

BAŞVURU MADDE 93. İl merkezlerinde açılacak lokaller için valiliğe, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler dâhil olmak üzere diğer ilçelerde açılacak lokaller için kaymakamlığa bir dilekçe ile başvurulur. Başvurulara aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

 1. Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
 2. Lokal olarak açılacak yerin mülk sahibi veya kiracısı olduğuna, ana gayrimenkulün mesken, iş veya ticaret yeri olduğuna, belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunup bulunmadığına dair dernek başkanı tarafından imzalanmış yazılı beyan,
 3. Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
 4. Derneklerin; belediye ve mücavir alanlar içinde açacakları lokaller için yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için bayındırlık ve iskan müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.
 5. Belgeleri eksik olan veya mevzuata uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz ve eksikliklerin tamamlanması için otuz günlük ek süre tanınır. Bu süre sonunda eksikliklerin tamamlanmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır.

Lokal olarak açılan yerin yerleşim yerinin değiştirilmesi halinde yukarıda sayılan işlemler tekrar edilir.

İZİN MADDE 94. İl merkezlerinde açılacak lokallerin iş ve işlemleri il dernekler müdürlüklerince, diğer ilçelerde açılacak lokallerin iş ve işlemleri ilçe dernekler büro şefliklerince yürütülür. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerde ise bu görevler, kaymakamlık yazı işleri müdürlüklerince yerine getirilir. Lokal olarak açılacak yerin ve bulunduğu binanın fenni ve yangın güvenliği ile toplum sağlığı ve çevre bakımından belediyece, genel güvenlik ve asayişin korunması yönünden kolluk kuvvetlerince incelenmesi istenir. Gerek görülen hallerde, ayrıca ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan inceleme yapılması istenebilir. Başvuru belgeleri ve inceleme sonuçları olumlu olan derneklere, mülki idare amirince lokal açma ve işletme izni verilir. Lokal açma ve işletme belgesinde çalışma şartları belirtir. İki nüsha olarak düzenlenen Dernekler Yönetmeliği (EK- 20)’de yer alan Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesinin bir örneği ilgili derneğe verilir; diğer örneği derneğin il dernekler müdürlüğündeki dosyasında saklanır.Lokalin hangi derneğe ait olduğunun belirtildiği en az 50×75 cm ebadında “……..Derneği Lokali” ibaresinin yazılı olduğu levha ile en az 20×30 cm ebadında “Üye olmayan giremez” ibaresinin yazılı olduğu levhanın, dışarıdan ilk bakışta görülebilecek bir yere asılması zorunludur.Lokal açma ve işletme belgesi düzenlendikten sonra onbeş gün içinde dernekler birimlerince; kolluk amirliği, belediye, alkollü içki kullanılmasına izin verilenler için tekel idaresi, çevre müdürlükleri ile derneğin bağlı bulunduğu vergi dairesine lokalin açıldığı bildirilir. Kolluk kuvvetleri bu bilgilere istinaden izinsiz açılan lokalleri men eder.

SORUMLU MÜDÜR MADDE 95. Her dernek lokaline, yönetim kurulu kararıyla sorumlu bir müdür tayin edilerek mülki idare amirine bildirilir. Sorumlu müdür, dernek lokalinin mevzuata ve ruhsata uygun olarak işletilmesinden sorumludur. Sorumlu müdür değişikliği, onbeş gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Lokal müdürü yönetim kurulu kararıyla ücretli veya fahri olarak görevlendirilir. Bunların dernek üyesi olması şart değildir. Lokalin işletmesi, dernek tarafından görevlendirilen bir lokal müdürünün sorumluluğunda müstecire de yaptırılabilir.

ALKOLLÜ İÇKİ KULLANILMASI VE CANLI MÜZİK YAYINI Madde 96. Dernek lokallerinde alkollü içki kullanılması mülki idare amirinin iznine bağlıdır. Ancak, alkollü içki izni verilebilmesi için dernek lokalinin içkili yer bölgesi içinde bulunması zorunludur. Yetkili mercilerden alkollü içki satış belgesi alamayan veya bu belgesi iptal edilmiş derneklerin lokallerinde alkollü içki verilemez ve alkollü içki kullanılamaz. Gençlik, spor veya gençlik ve spor kulüplerinin sosyal amaçlı tesisleri ile lokallerinde alkollü içki kullanılmasına izin verilmez. Alkollü içki kullanılmasına izin verilen lokallerde içki servisi, ancak izin verilen lokal içinde yapılabilir. Lokalin etrafında, yol kenarlarında veya yaya kaldırımlarında masa konularak veya ayakta içki servisi yapılamaz. Dernek lokallerinde, halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip, mülki idare amirinin kararıyla canlı müzik izni verilir. Canlı müzik lokal açma ve işletme izin belgesine işlenmez. Ancak, görevliler sorduğu zaman gösterilebilecek şekilde işyerinde bulundurulur.Canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda izin iptal edilir. Bu hususlar, canlı müzik izni verilirken derneğe tebliğ edilir.Dernek yöneticileri veya 96’ncı maddede belirtilen sorumlu müdürler, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının asılmasını sağlar.

LOKALLERDE ÇALIŞACAK KİŞİLER MADDE 97. Alkollü içki kullanılmasına izin verilen lokallerde 18 yaşından küçükler çalıştırılamaz. Lokallerde çalışanlar için dernek yönetim kurulu başkanının imzasını taşıyan bir kimlik belgesi düzenlenir. Çalışanlar lokalde bulundukları sürece bu kimliği ilk bakışta görülebilecek şekilde üzerlerinde taşımak zorundadırlar.

LOKAL YÖNERGESİ MADDE 98. Dernek lokalleri, yönetim kurullarınca bu yönergede belirtilen esas ve usullere uygun olarak hazırlanan yönergeye göre işletilir. Lokal yönergesinde aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur.

 1. Lokalin çalışma şartları,
 2. Lokal müdürünün görev ve yetkileri,
 3. Dernek lokalinde yapılacak faaliyetler ve verilecek hizmetler,
 4. Dernek üyelerinin ve misafirlerin lokalden yararlanma şekilleri,
 5. Lokalde alkollü içki kullanılıp kullanılmayacağı, kullanılacaksa şart ve şekilleri,
 6. Lokalin; konferans, seminer, yemek, nişan, düğün ve benzeri toplantılar için dernek üyelerine tahsis edilme şekil ve şartları.

LOKALDEN YARARLANMA MADDE 99. Lokalden yararlanacak üyelere, dernek üyeliğine kabul kararının tarih ve sayısı ile dernek başkanının imzası bulunan lokal kimlik kartı verilir. Üyeler lokalde bulundukları sürece bu kimliği üzerlerinde taşımak ve denetimler sırasında bu kartı göstermek zorundadırlar. Lokale o derneğin üyesi olmayanlar giremez. Ancak, üyelerin beraberindeki misafirleri lokallere kabul edilebilir. Misafirler lokalde bulundukları sürece, misafir kartlarını ilk bakışta görülecek şekilde üzerlerinde taşımak zorundadırlar.

LOKALLERİN DENETİMİ MADDE 100. Mülki idare amiri, dernek lokallerinin, açma ve işletme belgesinde belirtilen şartlara göre işletilip işletilmediğini denetletebilir. Lokallerin denetimi, dernekler birimleri ve kolluk kuvvetlerince birlikte yapılır. Lokal denetiminde önceden bildirimde bulunma ve denetimin mesai saatleri içinde yapılması şartı aranmaz.

FAALİYETTEN GEÇİCİ OLARAK MEN ETME MADDE 101. Kumar oynatıldığı, izinsiz içki kullanıldığı, umuma açık yer durumuna geldiği veya yazılı uyarıyarağmen, 98’nci maddede belirtilen lokal yönergesine veya Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen lokaller ile ilgili diğer usul ve esaslara aykırı hareket edildiği tespit edilen lokaller, mülki idare amiri tarafından otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilir. Yukarıdaki fıkrada yazılı fiiller sebebiyle üç defa faaliyetten men edilen lokallerin izin belgeleri, mülki idare amirince iptal edilir.

LOKAL AÇMA VE ÇALIŞMA İZNİNİN İPTALİ MADDE 102. Yapılan denetimler neticesinde, uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı, kullanıldığı veya bulundurulduğu; 6136 sayılı Kanuna aykırı silah bulundurulduğu veya satıldığı; genel güvenliğe ve genel ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunulduğu tespit edilenlerin lokal açma ve işletme izin belgeleri mülki idare amirince iptal edilir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden fiillerin işlenmesi durumunda, soruşturma evrakı derhal Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Lokal açma ve işletme izin belgesi iptal edilen derneklerin lokal açma başvuruları, iptal tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe incelemeye alınmaz.

FAALİYETTEN MEN KARARININ UYGULANMASI MADDE 103. Faaliyetten men kararı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yerine getirilir.

 1. Karar, dernek yönetim kuruluna ve lokal müdürüne tebliğ edilir kararın uygulanması için iki günden fazla olmamak üzere süre verilir. Tebliğde dernek yönetim kurulu başkanı veya görevlendirilecek yönetim kurulu üyesi ile lokal müdürünün, mühürlemenin yapılacağı sırada hazır bulundurulması gerektiği de belirtilir.
 2. Lokalin kapalı olduğu süre içinde bozulabilecek mallar ile kişilerin özel eşyalarının çıkarılmasına izin verilir.
 3. Lokalin pencereleri ve diğer kapıları kapatılır ve lokalin giriş kapıları mühürlenir.
 4. Kararın uygulanmasına ilişkin düzenlenecek tutanakta, faaliyetten men kararının tarihi, sebebi ve süresi ile kapatma işlemenin tarih ve saati belirtilir ve hazır bulunanlar tarafından imzalanır. Hazır bulunanların imzadan kaçınması halinde bu durum tutanakta belirtilir.
 5. Sürenin dolmasını müteakip faaliyetten men edilen lokalin tekrar açılmasında da açılış tarihi ve saati yazılarak, açma ve teslim tutanağı, dernek yönetim kurulu başkanı veya görevlendirilecek yönetim kurulu üyesi ile lokal müdürü tarafından imzalanır.

SÜRESİNDEN ÖNCE AÇILMA MADDE 104. Faaliyetten men işlemine karşı açılan davanın idare aleyhine sonuçlanması halinde; lokal bir tutanakla açılır. Mülki idare amirleri faaliyetten geçici olarak men ettikleri lokalleri mahkeme kararları dışında, süresinden önce açamazlar. Geçici olarak faaliyetten men edildiği halde süresinden önce açılan lokallerin açma ve işletme izinleri mülki idare amirince iptal edilir.

İZİNSİZ AÇILAN LOKALLERMADDE 105. İzinsiz olarak açılan veya izni iptal edildiği halde işletilen veya geçici olarak faaliyetten men edildiği halde süresinden önce açılan lokaller kolluk kuvvetlerince kapatılır.

UZAKLIĞIN ÖLÇÜLMESİ MADDE 106.Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim resmi ve özel okul binaları ile özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri kurumlar ile lokal açılmasına izin verilen yerlerin aralarındaki uzaklığın ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakını esas alınır. Yüz metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır. Bu tespitleri yaptırmaya Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesini veren mülki idare amirliği yetkilidir.

DERNEĞİN KURUCULARI MADDE 107. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği kurucu üyelerinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, mesleği tâbiiyeti ve ikamet adresleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. K.Kerim KALKAN
 2. Metin SARIPINARLI
 3. Mustafa TOYDEMİR
 4. İlhamı KARABULUT
 5. Mehmet DEREGENLİ
 6. Yunus AS
 7. Hüseyin ÖZİÇİ
 8. Remzi AKYURT
 9. İsmail AKDEMİR
 10. Recep ERGÜL
 11. Necati KAHRAMAN
 12. Yesari ERDOĞAN
 13. Tevfik BÜYÜKYUMUK

YÜRÜRLÜK MADDE 108. Bu tüzük Milli Savunma Bakanlığı’nın kabulü ve İçişleri Bakanlığı’nca kayıt edilmesi tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME MADDE 109. Bu Tüzük hükümleri TEMAD Genel Başkanı ve Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.